Ta strona wykorzystuje technologie plików cookies, m.in. w celach statystycznych. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na ich umieszczanie w Twoim urządzeniu. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

I understand

REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZA EKSPOZYCJA – FAKT”

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZA EKSPOZYCJA DZIENNIKA „FAKT” (dalej: „Regulamin”)

 1. Organizatorem konkursu są: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077450, NIP: 676-17-96-725, REGON: 350908300, kapitał zakładowy 15.000.000,00 zł oraz Garmond Press Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000046317, NIP: 6760078809, REGON: 008367510, kapitał zakładowy 13.000.000,00 zł, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa okresie 22.06.2020 r.- 30.06.2020 r.
 3. W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i współpracujące Organizatorem w zakresie dostaw i sprzedaży prasy na podstawie zawartych z Organizatorem odrębnych umów handlowych, do których Organizator skieruje pisemną propozycję wzięcia udziału w konkursie (propozycja udziału w konkursie może zostać skierowana na dokumencie „specyfikacja dostaw/zwrotów prasy”). W przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż prasy dostarczanej przez Organizatora w więcej niż jednym punkcie sprzedaży, konkursem mogą być objęte wyłącznie te punkty sprzedaży, do których zostanie skierowana propozycja udziału w konkursie.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie przez Uczestnika konkursu w okresie jego trwania możliwie najlepszej ekspozycji dla tytułu „Fakt” (wydawca: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) dostarczonego przez Organizatora w okresie 22.06.2020 – 30.06.2020 r. do punktu lub punktów sprzedaży Uczestnika konkursu określonych w umowach handlowych zawartych z Organizatorem i objętych konkursem. Organizator, w ramach dodatkowego wsparcia w zakresie realizacji przez Uczestników konkursu ustalonych powyżej warunków konkursowych dopuszcza możliwość przekazania Uczestnikom konkursu dodatkowych materiałów ekspozycyjno-promocyjnych związanych z określonym wyżej tytułem, co przystępujący do konkursu Uczestnicy niniejszym akceptują.  
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie może nastąpić w formie telefonicznego zgłoszenia u Organizatora lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Organizatora w terminie do 26.06.2020 r. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika warunków Regulaminu. Uczestnik prowadzący więcej niż jeden punkt sprzedaży prasy może dokonać osobnego zgłoszenia do konkursu za każdy punkt sprzedaży, który został objęty przez Organizatora propozycją, o której mowa w pkt. 3, lub zgłoszenia łącznego obejmującego wszystkie te punkty sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy Uczestnikiem konkursu jest spółka cywilna lub spółka handlowa, kontakt w sprawach związanych z konkursem oraz przekazanie nagrody nastąpi na rzecz osoby uprawnionej do reprezentacji spółki lub osoby umocowanej przez spółkę w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami.
 7. Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy spełniający warunki konkursu określone w Regulaminie, wybrani przez Komisję Konkursową. W Konkursie będą brały udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia.
 8. Nagrodami w konkursie są: NAGRODA „BON” - bony podarunkowe 25 x 200 zł i 100 x 50 zł wydawane w bonach o nominałach: 100 PLN, 50 PLN. Wygląd bonów określonych niniejszym punkcie regulaminu może różnić się od prezentowanych w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. Pula  nagród nie może przekroczyć 10.000 zł brutto. Nie jest możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
 9. Komisja Konkursowa (w składzie 3 osób -  wybranych przedstawicieli Organizatora) dokona wyboru Zwycięzców konkursu w oparciu o kryteria wymienione w Regulaminie. Oceny spełnienia przez Uczestnika konkursu warunków konkursu określonych niniejszym Regulaminem może dokonać upoważniony przedstawiciel Organizatora.
 10. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie więcej niż jedną nagrodę.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.07.2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu i będą dostępne w siedzibie Organizatora. Zwycięzca może zostać poinformowany o wygranej również telefonicznie lub osobiście za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora.
 12. Wydanie nagród nastąpi w terminie do dnia 31.07.2020 r.  w następujący sposób: nagrody zostaną przekazane według wyboru Organizatora: przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę konkursu jako adres do doręczeń, w siedzibie Organizatora (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem), w postaci specjalnie oznaczonego pakietu dołączonego do paczki z dostawą prasy przeznaczonej dla punktu sprzedaży Zwycięzcy za pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniem odbioru pakietu, lub osobiście za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Organizatora w punkcie sprzedaży prasy Zwycięzcy i za pisemnym pokwitowaniem odbioru nagrody (w takim przypadku wydanie nagrody nastąpi po uprzednim kontakcie przedstawiciela Organizatora ze Zwycięzcą w celu ustalenia dokładnego terminu przekazania nagrody, przy czym przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą telefonicznie podejmując co najmniej 1 próbę w dniach roboczych w godzinach od 7.00 do 16.00; w ramach ww. kontaktu Zwycięzca przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji tj. imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, nr telefonu kontaktowego). Podpisane pokwitowanie odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.
  Organizator przewiduje możliwość przekazania nagrody w trakcie trwania konkursu, na podstawie decyzji Komisji Konkursowej i po dokonanej ocenie spełnienia warunków konkursu przez Uczestnika konkursu.
 13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, który w okresie trwania konkursu, a także po upływie jego trwania, aż do momentu wydania nagród zaprzestał współpracy z Organizatorem lub złożył wypowiedzenie do umów handlowych, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu lub w stosunku do Uczestnika, co do którego Organizator stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem lub umowami handlowymi, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu.
 14. Jeżeli na zasadach wskazanych w pkt. 13 Regulaminu nie powiedzie się próba skontaktowania się ze Zwycięzcą lub Zwycięzca nie odbierze nagrody w uzgodnionym zgodnie z pkt. 13 terminie odbioru nagrody, a najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym został poinformowany o wygranej, prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie wyłonionych Zwycięzców konkursu, a także za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe, kurierskie jak również za działalność innych osób oraz działania siły wyższej. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia w przypadku niespełnienia przez Uczestnika konkursu wymogów określonych w Regulaminie lub spełnienia ich po terminie trwania konkursu.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, przy czym decyduje data wpływu pisemnej reklamacji. Zgłoszenie reklamacji poprzez przesłanie jej na ww. adres, powinno zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu zgłaszającego reklamację, dokładny adres siedziby podmiotu wraz z kodem pocztowym, numer telefonu oraz powody reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, według wyboru Organizatora: pisemnie na adres podany w reklamacji lub telefonicznie.
 16. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu są: Garmond Press S.A. oraz Garmond Press Sp. z o.o. Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie danych kontaktowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru od chwili wzięcia udziału w konkursie do chwili wydania nagród. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody.
 17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu wszystkim jego Uczestnikom na stronie internetowej www.garmondpress.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzegają prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na wyżej wymienionej stronie internetowej.
 18. W przypadku Uczestników konkursu: osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika konkursu.

Zaufali nam: